วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

การสร้างหนังสือ อีบุ๊ค

อีบุ๊ค (E - book)
การทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยใช้โปรแกรม Flip alblam
การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ มีการจัดทำสื่อการสอนในหลากหลายวิธี เช่น หนังสือเล่มเล็ก ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งสื่อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเป็นการพัฒนาการสอนของครูและเป็นการพัฒนาการเรียนของนักเรียนด้วย การจัดทำสื่อการสอนโดยใช้รูปแบบของหนังสืออีเลคโทนิค หรือ E- book นั้น เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเด็กได้เห็นทั้งภาพและ ได้ยินทั้งเสียง ประกอบบทเรียนนั้นๆ บางครั้งได้ทำแบบทดสอบไปในตัวด้วย ส่วนครูก็ลดภาระในการสอนลงได้มาก โดยครูจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ คอยให้คำแนะนำ ส่วนเด็กเมื่อเรียนในชั่วโมงไม่ทันก็สามารถเรียนนอกเวลาเรียนได้
ขั้นตอนการสร้างหนังสือ ครูจะต้องจัดทำดังนี้
1. จัดเตรียมเนื้อหาในเรื่องที่ทำ โดยเนื้อหาเป็นเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจ หรือเป็นเรื่องที่ค้นหาได้ยาก
2. จัดเตรียมหาภาพประกอบ โดยจัดเก็บไว้เป็นแฟ้ม กำหนดชื่อแฟ้มไว้ ให้ง่ายต่อการค้นหา
3. จัดทำผัง โครงร่าง โดยจัดเนื้อหา และภาพประกอบไว้เป็นหน้าๆ
4. จัดทำคำถาม และคำตอบ
5. ครูควรมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหนังสือ เรื่องดอกไม้มหัศจรรย์ภาพปกหนังสือ

จากตัวอย่าง เป็นภาพปกของหนังสือ ด้านในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัดสีของดอกไม้มาทำเป็นกระดาษลิสมัตใช้ทดสอบความเป็นกรด และด่าง โดยหนึ่งหน้าก็จะมีภาพดอกไม้ สีของดอกไม้เมื่ออยู่ในกรด และสีของดอกไม้เมื่ออยู่ในด่าง
ในทุกหน้าจะมีเพลงประกอบ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน ซึมซับเอาความรู้โดยไม่รู้ตัว

ตัวอย่างหนังสือ
ดอกอัญชัญสีของดอก สีม่วง
สีของกระดาษลิสมัต เป็นสีนำเงิน
สีของกระดาษเมื่ออยู่ในกรดเป็นสีแดง
สีเมื่ออยู่ในด่างเป็นสีเขียว เหลืองแกมเขียว


เมื่อจัดทำได้เนื้อหาครบถ้วนตามต้องการ จึงนำมาจัดเรียงหน้า โดยทั่วไปแล้วไม่ควรต่ำกว่า 8-10 หน้า ไม่รวมปก การจัดทำหนังสือ อีบุ๊คนั้นสามารถทำได้ในหลายๆวิชา เช่น วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา ฯลฯ
จากการนำเสนอในครั้งนี้หวังว่าคงจะทำให้ผู้สนใจสามารถที่จะสร้างสรรค์งานด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี.

อีบุ๊คE - book
การทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยใช้โปรแกรม Flip alblam
การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ มีการจัดทำสื่อการสอนในหลากหลายวิธี เช่น หนังสือเล่มเล็ก ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งสื่อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเป็นการพัฒนาการสอนของครูและเป็นการพัฒนาการเรียนของนักเรียนด้วย การจัดทำสื่อการสอนโดยใช้รูปแบบของหนังสืออีเลคโทนิค หรือ E- book นั้น เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเด็กได้เห็นทั้งภาพและ ได้ยินทั้งเสียง ประกอบบทเรียนนั้นๆ บางครั้งได้ทำแบบทดสอบไปในตัวด้วย ส่วนครูก็ลดภาระในการสอนลงได้มาก โดยครูจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ คอยให้คำแนะนำ ส่วนเด็กเมื่อเรียนในชั่วโมงไม่ทันก็สามารถเรียนนอกเวลาเรียนได้
ขั้นตอนการสร้างหนังสือ ครูจะต้องจัดทำดังนี้
1. จัดเตรียมเนื้อหาในเรื่องที่ทำ โดยเนื้อหาเป็นเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจ หรือเป็นเรื่องที่ค้นหาได้ยาก
2. จัดเตรียมหาภาพประกอบ โดยจัดเก็บไว้เป็นแฟ้ม กำหนดชื่อแฟ้มไว้ ให้ง่ายต่อการค้นหา
3. จัดทำผัง โครงร่าง โดยจัดเนื้อหา และภาพประกอบไว้เป็นหน้าๆ
4. จัดทำคำถาม และคำตอบ
5. ครูควรมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหนังสือ เรื่องดอกไม้มหัศจรรย์ภาพปกหนังสือ

จากตัวอย่าง เป็นภาพปกของหนังสือ ด้านในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัดสีของดอกไม้มาทำเป็นกระดาษลิสมัตใช้ทดสอบความเป็นกรด และด่าง โดยหนึ่งหน้าก็จะมีภาพดอกไม้ สีของดอกไม้เมื่ออยู่ในกรด และสีของดอกไม้เมื่ออยู่ในด่าง
ในทุกหน้าจะมีเพลงประกอบ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน ซึมซับเอาความรู้โดยไม่รู้ตัว

ตัวอย่างหนังสือ

ดอกอัญชัญ


สีของดอก สีม่วง สีเมื่อเป็นกระดาษ สีนำเงิน

สีเมื่อนำไปทดสอบกับกรดให้สีแดง ทดสอบกับกับด่างให้สีเขียว เหลืองแกมเขียว
จากที่ยกตัวอย่างจะเป็นหนังสือเพียง 1 หน้าเท่านั้น เมื่อได้เนื้อหาครบถ้วนแล้วก็นำมาจัดเรียงหน้า โดยทั่วไปแล้วไม่ควรต่ำกว่า 8-10 หน้า ไม่รวมปก การจัดทำหนังสือ อีบุ๊คนั้นสามารถทำได้ในหลายๆวิชา เช่น วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา ฯลฯ
จากการนำเสนอในครั้งนี้หวังว่าคงจะทำให้ผู้สนใจสามารถที่จะสร้างสรรค์งานด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี.